بیمه های طرف قرارداد

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

0 تا %20 به عهده بیمار

بانک سپه

بانک سپه

0 تا %20 به عهده بیمار

صدا و سیما

صدا و سیما

0 تا %5 به عهده بیمار