دکتر محمد جواد کاویانی
ویزیت شنبه تا سه شنبه 12-20
پروسیجر شنبه تا سه شنبه 21-00
دکتر محمد جعفر مشفع
ویزیت شنبه تا چهارشنبه به غیر از یکشنبه 10-14
پروسیجر یکشنبه و سه شنبه 15.30 – پنج شنبه 11
دکتر فرشاد فریدونی
ویزیت شنبه و دوشنبه 16 – سه شنبه و چهارشنبه 19
پروسیجر شنبه تا چهارشنبه به غیر از یکشنبه 20
دکتر امیر نصراله
ویزیت سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 11
پروسیجر چهارشنبه 20 – پنج شنبه 11
دکتر سعید حورنگ
ویزیت شنبه و چهارشنبه 16
پروسیجر شنبه و چهارشنبه 16.30
دکتر پریسا کشانی
ویزیت شنبه تا سه شنبه 16.30
دکتر علیرضا هاشمی
پروسیجر گاها پنج شنبه 12
دکتر مجید اکرمی
ویزیت یکشنبه 18
فیبرواسکن
پروسیجر شنبه تا سه شنبه 20
بیوفیدبک
پروسیجر روز های زوج 9
مانومتری مری و آنورکتال
پروسیجر شنبه تا سه شنبه 20.30
اندوسونو
پروسیجر معمولا پنج شنبه 10