دکتر محمد جواد کاویانی
ویزیتیکشنبه تا سه شنبه 12-20
پروسیجریکشنبه تا سه شنبه 21-00
دکتر محمد جعفر مشفع
ویزیتشنبه تا چهارشنبه به غیر از یکشنبه 10-14
پروسیجریکشنبه و سه شنبه 15:30 – پنج شنبه 10:30
دکتر فرشاد فریدونی
ویزیتشنبه و دوشنبه 16 – چهارشنبه 17
پروسیجرشنبه – دوشنبه – چهارشنبه 20:30- پنجشنبه
دکتر امیر نصراله
ویزیتسه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 11
پروسیجرسه شنبه 16:30- چهارشنبه 20 / پنجشنبه 11
دکتر سعید حورنگ
ویزیتشنبه و چهارشنبه 16
پروسیجرشنبه 20:30 – یکشنبه 16:30
دکتر پریسا کشانی
ویزیتشنبه تا سه شنبه 16.30
محمدکاظم حسینی
پروسیجرسه شنبه 9:30- پنجشنبه 10:30
دکتر مجید اکرمی
ویزیتیکشنبه 18
فیبرواسکن
پروسیجرشنبه تا سه شنبه 20
بیوفیدبک
پروسیجرروز های زوج 9
مانومتری مری و آنورکتال
پروسیجریکشنبه تا سه شنبه 20.30
اندوسونو
پروسیجرچهارشنبه 17