دکتر محمد جواد کاویانی
ویزیت یکشنبه تا سه شنبه 12-20
پروسیجر یکشنبه تا سه شنبه 21-00
دکتر محمد جعفر مشفع
ویزیت شنبه تا چهارشنبه به غیر از یکشنبه 10-14
پروسیجر یکشنبه و سه شنبه 15:30 – پنج شنبه 10:30
دکتر فرشاد فریدونی
ویزیت شنبه و دوشنبه 16 – چهارشنبه 17
پروسیجر شنبه – دوشنبه – چهارشنبه 20:30- پنجشنبه
دکتر امیر نصراله
ویزیت سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 11
پروسیجر سه شنبه 16:30- چهارشنبه 20 / پنجشنبه 11
دکتر سعید حورنگ
ویزیت شنبه و چهارشنبه 16
پروسیجر شنبه 20:30 – یکشنبه 16:30
دکتر پریسا کشانی
ویزیت شنبه تا سه شنبه 16.30
محمدکاظم حسینی
پروسیجر سه شنبه 9:30- پنجشنبه 10:30
دکتر مجید اکرمی
ویزیت یکشنبه 18
فیبرواسکن
پروسیجر شنبه تا سه شنبه 20
بیوفیدبک
پروسیجر روز های زوج 9
مانومتری مری و آنورکتال
پروسیجر یکشنبه تا سه شنبه 20.30
اندوسونو
پروسیجر چهارشنبه 17